Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie. Dane kontaktowe:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor to osoba z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. PINB w Ostrzeszowie wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych panią Iwonę Calińską. Dane kontaktowe:

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz wykonania obowiązku przekazywania danych statystycznych do: Głównego Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej, jednostek administracji publicznej.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o statystyce publicznej, zamówień publicznych, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 a). dostęp do swoich danych osobowych,

 b). żądanie sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 c). żądanie usunięcia danych, gdy:

 ─ dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

─ dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 d). żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy:

─ kwestionują Państwo prawidłowość danych,

─ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, chcąc ograniczenia ich przetwarzania

─ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe PUODO: adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa telefon: 22 531 03 00

 

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieudostępnienie danych osobowych może skutkować niemożliwością podjęcia czynności urzędowych.


Załączniki:
  1. Klauzula informacyjna w wersji PDF (08.05.2020, 14:23) - pobrań: 1 956
Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 20.06.2024, 07:20
Dokument oglądany razy: 43
Podpisał: Maria Jędrzejewska
Dokument z dnia: 30.03.2021