Komunikat - zagrożenia w okresie zimowym

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - 2022.

Intensywne opady śniegu, a obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Zwraca się szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o odpowiedni stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m. i. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego osunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu, prosi się wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisu. Jednocześnie przypomina się właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami bezpieczeństwa oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogarszania ich właściwości użytkowanych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 03.01.2022, 08:48
Dokument oglądany razy: 1 694