Inspektor nadzoru budowlanego (w toku)

To jest archiwalna wersja strony z dnia 05.11.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zakończono nabór

Aktualizacja 01.12.2020r.

Wydłużono termin składania ofert do: 05.01.2021r.


Ogłoszenie:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Oferty należy składać do: 30.11.2020r.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 05.01.2021r.

Miejsce wykonywania pracy: Ostrzeszów

Adres urzędu: ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów

WARUNKI PRACY

1. Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa petentów, praca poza siedzibą urzędu - w terenie, na wysokości powyżej 3 metrów, dokonywanie oględzin i kontroli oraz związane z tym wyjazdy służbowe,

2. Siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze, wejście schodami, brak windy i podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ

1. Wykonywanie zadań kontrolno-inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym budów i obiektów budowlanych,

2. Sporządzanie projektów pism i aktów administracyjnych,

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych,

4. Prowadzenie pojazdu służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie: średnie budowlane.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3. Znajomość przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji.

4. Sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym.

5. Umiejętność obsługi komputera.

6. Prawo jazdy kategorii B.

7. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

8. Korzystanie z pełni praw publicznych.

9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Wykształcenie: wyższe profil budowlany.

2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej szczególnie w nadzorze budowlanym, doświadczenie związane z wydawaniem aktów administracyjnych.

3. Odporność na stres.

4. Komunikatywność, dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. CV i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (np. świadectwa pracy).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

1. Kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020r.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 05.01.2021r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów, telefon: 62-732-07-40

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora" (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający warunki formalne, którzy złożyli pełną dokumentację. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Kandydaci powinni podać nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała sprawdzenie wiadomości kandydata/kandydatki z zakresu:

1) ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wydanych na podstawie wymienionej ustawy,

2) Kodeksu postępowania administracyjnego,

3) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4) sprawdzenia umiejętności w redagowaniu pism administracyjnych.


Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 02.12.2020, 07:33
Dokument oglądany razy: 535
Podpisał: Maria Jędrzejewska
Dokument z dnia: 05.11.2020