Inspektor nadzoru budowlanego

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.06.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja html
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1 Umowa: na czas określony Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 58 Miejsce wykonywania pracy: Ostrzeszów Oferty należy składać do: 12 lipca 2021r. ZAKRES ZADAŃ: 1. Wykonywanie zadań kontrolno-inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym budów i obiektów budowlanych. 2. Sporządzanie projektów pism i aktów administracyjnych. 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych. 4. Prowadzenie i kompletowanie akt administracyjnych. 5. Prowadzenie pojazdu służbowego. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1. Wykształcenie: średnie budowlane. 2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 3. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z prawem budowlanym. 4. Znajomość przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 5. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji. 6. Sporządzanie projektów pism i aktów administracyjnych. 7. Umiejętność obsługi komputera. 8. Prawo jazdy kategorii B. 9. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 10. Korzystanie z pełni praw publicznych. 11. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE: 1. Wykształcenie: wyższe techniczne budowlane. 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowana przestrzennego. 3. Komunikatywność. 4. Dyspozycyjność. 5. Odporność na stres. OFERUJEMY: 1. Miejsce parkingowe na terenie urzędu. WARUNKI PRACY: 1. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. 2. Praca w terenie - kontrola obiektów budowlanych, na wysokości powyżej 3 metrów. 3. Praca w trybie jednej zmiany. 4. Praca związania z bezpośrednią obsługą klienta - strony postępowania. 5. Siedziba inspektoratu na pierwszym piętrze, brak windy i podjazdów, wejście schodami. 6. Brak przystosowań i ułatwień dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych. DOSTĘPNOŚĆ: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. DOKUMENTY NIEZBĘDNE: 1. CV i list motywacyjny. 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. 4. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlanego. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 8. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. DOKUMENTY DODATKOWE: 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów. 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia. 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo lub telefonicznie (jeśli nie jest podany adres email). 2. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. 3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w urzędzie (ale nie odeślemy ich). 4. Nie rozpatrujemy oferty, które otrzymamy po terminie. Dotyczy to również uzupełnienia ofert. 5. Nie rozpatrujemy oferty, którą nadano po terminie. Dotyczy to również uzupełnienia ofert. 6. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 7. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 8. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy. 9. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. 10. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Planowane metody/techniki naboru: 1. Weryfikacja dokumentów. 2. Rozmowa kwalifikacyjna. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy złożyć do 12 lipca 2021r., w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów. Kontakt telefoniczny: 62 732 07 41 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów. Kontakt to Inspektora Ochrony Danych: 62 730 07 41.
Opublikował: Maria Jędrzejewska
Publikacja dnia: 28.06.2021, 11:07
Dokument oglądany razy: 191
Podpisał: PINB Ostrzeszów
Dokument z dnia: 28.06.2021